Biuro Rachunkowe Anna Ciubak

Obsługa księgowości

 • Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dokonywanie odpisów amortyzacyjnych zarówno dla potrzeb prawa podatkowego jak i bilansowego
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług
 • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatków dochodowych ( od osób prawnych, od osób fizycznych), podatku VAT i innych
 • Sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS
 • Przygotowywanie deklaracji INTRASTAT
 • Inne czynności uzgodnione indywidualnie z Klientem (np. dot. opłaty środowiskowej, opłaty produktowej itp).

Usługi kadrowo - płacowe

 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem regulaminu funkcjonującego w firmie
 • Obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń
 • Sporządzanie oraz przekazywanie drogą elektroniczną rozliczeń i deklaracji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników
 • Przygotowywanie informacji o wynagrodzeniach poszczególnych pracowników w dowolnej formie
 • Wystawianie zaświadczeń o osiągniętych dochodach
 • Sporządzanie rozliczeń rocznych pracowników


022 753 63 90

Zapraszamy do współpracy i zapoznania się ze szczegółami naszej oferty annaciubak@wp.pl

Orientacyjny cennik